دانلود آهنگ Rihana – Diamonds

دانلود آهنگ Rihana – Diamonds

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Find light in the beautiful sea

I choose to be happy

You and I, you and I

We’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see

A vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

I knew that we’d become one right away

Oh, right away

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

So shine bright tonight, you and I

We’re beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye, so alive

We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

Palms rise to the universe

As we moonshine and molly

Feel the warmth, we’ll never die

We’re like diamonds in the sky

You’re a shooting star I see

A vision of ecstasy

When you hold me, I’m alive

We’re like diamonds in the sky

At first sight I felt the energy of sun rays

I saw the life inside your eyes

So shine bright tonight, you and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye, so alive

We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

We’re beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

So shine bright tonight, you and I

We're beautiful like diamonds in the sky

Eye to eye, so alive

We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Oh, yeah

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

ترجمه :
مانند الماسی بدرخش
در دریای زیبا ، نور را پیدا کن
خواست خودم بود که خوشحال باشم
تو و من ، تو و من مثل الماسی در آسمانیم
میبینم که تو ستاره ای پرنور در آسمانی ، جلوه ای از اکستازی
وقتی در آغوشت میگیری ام ، زنده ام
ما همچون الماس در آسمانیم
میدونستم که بزودی یکی میشیم ، اووو خیلی زود
در اولین دیدار ، انرژی پرتو خورشید را حس کردم
زندگی را در چشمانت دیدم
پس امشب بدرخش ، تو و من
ما زیبائیم ، همچون الماسهای در آسمان
همچون الماسی بدرخش
ما زیبائیم ، همچون الماسهای در آسمان
همچون الماسی بدرخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *